roktest

 

Ovidkommande vatten kan ställa till stora problem då det kommer in för mycket regnvatten till reningsverken.

 

Då kan vi på Rensman hjälpa er att leta upp dessa fel som efter åtgärder kan minska mängden ovidkommande vatten till reningsverket och därmed förbättra reningen och även sänka driftskostnaderna. De vanligaste orsakerna till tillskottsvatten är inläckage, överläckage och felkopplade rör, t.ex. att stuprör och dagvattenbrunnar är kopplade till spillvattenledningen istället för dagvattenledningen

Rensmans röktestmetod är snabb och enkel, men också väldigt effektiv. Vi trycker helt enkelt in rök i både dag- och spillvattennätet på en begränsad sträcka och undersöker sedan var röken tränger upp. På detta sätt avslöjar vi eventuella läckage och upptäcker var felkopplingar finns. Som komplement till röken använder vi oss av färgat vatten. Efter genomförd ledningsinventering lämnar vi över en lättöverskådlig rapport där vi redovisar de resultatet som vi fått fram vid vår utredning.